Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 • Jscoach geeft trainingen op het gebied van sport, voeding en lifestyle coaching. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier of u kunt deelnemen aan de groepstrainingen Bootcamp door middel van een strippenkaart.
 • Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over training dan wordt daar de sporttraining (personal training of groepstraining), voedingsadviezen en de lifestyle coaching mee bedoelt, die gericht is op het lichamelijk fitter worden.
 • U kunt zich inschrijven voor groepstraining of personal training. De trainingen zullen plaats vinden op de door Jscoach aan te wijzen locaties in overleg met de klant.
 • Een personal training zal 60 minuten duren, hierbij krijgt u persoonlijke aandacht met betrekking tot sporttrainingen, voeding en lifestyle coaching.
 • Bootcamp/ small group zal inhouden dat u tezamen met meerdere deelnemers zult deelnemen aan de trainingen, deze training zal 60 minuten duren.
 • Duo training zal inhouden dat u tezamen zal deelnemen aan de trainingen, deze training zal 60 minuten duren, hierbij krijgt u persoonlijke aandacht met betrekking tot sporttrainingen en lifestyle coaching.
 • Wanneer u de trainingen van Jscoach stipt volgt, zult u gegarandeerd fitter zijn dan voor de aanvang van het trainingstraject. Afgesproken doelen kunnen echter niet gegarandeerd worden, dit zal afhangen van uw eigen inspanningen en motivatie.
 • Wanneer het naar het oordeel van Jscoach onverantwoord is om de training aan te vangen of voort te zetten wegens uw lichamelijke conditie, is Jscoach bevoegd de training te stoppen zonder daarmee in gebreke te komen.
 • Wanneer de trainingen worden gegeven in of op de faciliteiten die eigendom zijn van derden dan zijn naast deze algemene voorwaarden ook de eventuele voorwaarden van deze derden van toepassing.
 • Jscoach heeft het recht, naar eigen inzicht, bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
 • Jscoach kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen, verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventuele daaruit voortvloeiende schade. Jscoach kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van goederen.
 • Gepaste sportkleding en schone sportschoenen zijn verplicht bij een indoor personal training sessie, evenals het gebruik van een handdoek.
 • Jscoach is geopend op de aangekondigde tijden volgens het lesrooster. Jscoach behoudt zich het recht voor om openingsuren te wijzigen.

ARTIKEL 2 – CONTRACTDUUR EN OP- EN AFZEGGING

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals is aangegeven op het inschrijfformulier. Deze overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet worden opgezegd. In geval van opzegging blijven de kosten verschuldigd. 
 • Wanneer u door ziekte, blessure of vakantie de training niet kan volgen dan kunt u de training in de daaropvolgende maand inhalen: er worden geen gelden gerestitueerd. De betalingen blijven ook bij uw ziekte, uw blessure of uw vakantie verschuldigd. Na de overeengekomen periode waarbinnen de trainingen worden gegeven kunnen geen lessen meer worden ingehaald. Indien niet anders wordt afgesproken.   
 • Wanneer u langdurig ziek bent of ernstige blessures heeft, dan kan in overleg met Jscoach de overeenkomst worden verkort, tijdelijk stopgezet of opgeschort worden (echter nooit met terugwerkende kracht). Bij langdurige stopzetting vervalt de plaats in de groep.
 • Uitgevallen lessen kunnen worden ingehaald binnen 1 maand of volgens afgesproken afspraken.
 • Trainingen kunt u tot 24 uur van tevoren zonder kosten afzeggen of verzetten. Wanneer u binnen 24 uur uw afspraak afzegt, of wilt verzetten, bent u de kosten van de training verschuldigd.
 • Afmelding dient per mail te geschieden, telefonisch of WhatsApp: +31 (0)653476944. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Na afloop van de op het inschrijfformulier aangegeven periode wordt de overeenkomst verbroken. Indien verlenging gewenst, zal deze via een nieuw inschrijfformulier geschieden.
 • Abonnementen op ‘’1x per week’’ – kunnen tussentijds worden gewijzigd in bijvoorbeeld ‘’ 2x per week’’. Verdere wijzigingen zijn niet mogelijk en er wordt geen restitutie verleend.
 • Contracten en strippenkaarten zijn niet overdraagbaar aan anderen.
 • Betalingen dienen altijd binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te zijn. 

ARTIKEL 3 – VAKANTIES VAN Jscoach

 • Op kerstavond, eerste en tweede kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag en tijdens Hemelvaart en Pinksteren zullen er geen Trainingen worden gegeven, indien niet anders wordt aangegeven.
 • Tevens heeft Jscoach het recht gedurende het jaar vakantie op te nemen. Tijdens de vakantie van Jscoach zullen er geen trainingen worden gegeven en zullen de betalingen verschuldigd blijven. De trainingen kunnen op een ander moment worden ingehaald, daarbij kan de periode waarbinnen de training wordt gegeven worden overschreden.